برای آشنایی با دوره ریاضی ویدئوی زیر را مشاهده کنید .

پخش ویدیو

فصل های دوره ریاضی

فصل 1 / مجموعه

3 جلسه کامل برگزار شده است .

برای مشاهده ی نمونه تدریس و یا خرید آموزش کامل این مبحث به همراه تست، آزمون و رفع اشکال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فصل 2 / الگو و دنباله

7جلسه کامل برگزار شده است .

برای مشاهده ی نمونه تدریس و یا خرید آموزش کامل این مبحث به همراه تست، آزمون و رفع اشکال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فصل 3 / توان های گویا و عبارات جبری

4 جلسه کامل برگزار شده است .

برای مشاهده ی نمونه تدریس و یا خرید آموزش کامل این مبحث به همراه تست، آزمون و رفع اشکال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فصل 4 / هندسه تحلیلی و جبر

شروع نشده است

فصل 5 / معادله و
نامعادله

شروع نشده است

فصل 6 / تابع

شروع نشده است

فصل 7 / معادله و تابع درجه 2

شروع نشده است

فصل 8 / قدر مطلق و جزء صحیح

شروع نشده است

فصل 9 / تابع نمایی و لگاریتمی

شروع نشده است

فصل 10 / مثلثات

11 جلسه کامل برگزار شده است .

برای مشاهده ی نمونه تدریس و یا خرید آموزش کامل این مبحث به همراه تست، آزمون و رفع اشکال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فصل 11 / حد و پیوستگی

شروع نشده است

فصل 12 / مشتق

در حال برگزاری

برای مشاهده ی نمونه تدریس و یا خرید آموزش کامل این مبحث به همراه تست، آزمون و رفع اشکال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فصل 13 / کاربرد مشتق

شروع نشده است

فصل 14 / شمارش بدون شمردن

شروع نشده است

فصل 15 / احتمال

شروع نشده است

فصل 16 / آمار

شروع نشده است

فصل 17 / هندسه یازدهم

شروع نشده است

فصل 18/ هندسه دوازدهم

شروع نشده است

سبد خرید