نمونه تدریس دوره جامع ریاضی

نمونه تدریس فصل 1 / مجموعه

نمونه تدریس فصل 2 / الگو و دنباله

توضیح و نمونه تدریس فصل 3 / توان های گویا و عبارات جبری

سبد خرید