دوره جامع ریاضی تجربی

  • ترم 1 :

ریاضیات پایه (مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم)  

شامل مباحث : ریشه و توان ، عبارات جبری ، هندسه تحلیلی ، معادله و نا معادله ، تابع ، تابع وارون ، درجه 2 ، قدر مطلق و جزء صحیح

 29 جلسه 1 ساعته (آموزش + حل 450 تست)

  • ترم 2 :

 مباحث پر بازده (مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم)  

شامل مباحث : مثلثات ، حد و پیوستگی ، مشتق و کاربرد مشتق

 

  • ترم 3 :

 مباحث مستقل (مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم)  

شامل مباحث : تابع نمایی و لگاریتمی ، آمار و احتمال ، شمارش بدون شمردن ، مجموعه و الگو  دنباله ، هندسه