تخفیف

الگو و دنباله

105,000 تومان

این فصل به طور میانگین در کنکور 1 سوال را در برمیگیرد و شامل سه قسمت مفاهیم الگو و دنباله ، دنباله حسابی و هندسی می باشد .

این فصل را 2 جلسه ی آموزش و 5 جلسه حل تست و افزایش سرعت تست زنی آموزش خواهیم داد .

سبد خرید