برای شرکت توی آزمون های زیر باید ثبت نام کنی !!
اگه ثبت نام نکردی ، از طریق دکمه زیر خیلی راحت آزمون هات رو انتخاب کن
0
تعداد آزمون ها فعال رشته تجربی

مقطع دهم


ادبیات1

آزمون شرکت در آزمون 
درس1 (1)شرکت در آزمون>
درس1 (2)شرکت در آزمون>
درس2 (1)شرکت در آزمون>
درس2 (2)شرکت در آزمون>
درس3شرکت در آزمون>
درس5شرکت در آزمون>
درس6شرکت در آزمون>
درس7شرکت در آزمون>
درس8 (1)شرکت در آزمون>
درس8 (2)شرکت در آزمون>
درس9شرکت در آزمون>
درس 10شرکت در آزمون>
درس 11شرکت در آزمون>

عربی1

آزمونشرکت در آزمون
درس1شرکت در آزمون>
درس2شرکت در آزمون>
درس3شرکت در آزمون>
درس4شرکت در آزمون>
درس5شرکت در آزمون>
درس6شرکت در آزمون>
درس7شرکت در آزمون>

دینی1

آزمونشرکت در آزمون 
درس1 (1)شرکت در آزمون>
درس1 (2)شرکت در آزمون>
درس2شرکت در آزمون>
درس3شرکت در آزمون>
درس4 (1)شرکت در آزمون>
درس4 (2)شرکت در آزمون>
درس5 (1)شرکت در آزمون>
درس5 (2)شرکت در آزمون>
درس6 (1)شرکت در آزمون>
درس6 (2)شرکت در آزمون>

زبان1

آزمونشرکت در آزمون
واژگان درس1شرکت در آزمون>
گرامر درس 1شرکت در آزمون>
کل درس 1شرکت در آزمون>
واژگان درس 2 (1)شرکت در آزمون>
واژگان درس 2 (2)شرکت در آزمون>
گرامر درس 2شرکت در آزمون>
کل درس 2شرکت در آزمون>

ریاضی1

آزمونشرکت در آزمون
فصل 1، مجموعه شرکت در آزمون>
فصل 1، مجموعه ، الگو و دنبالهشرکت در آزمون>

زیست 1

آزمون شرکت در آزمون
گفتار1 فصل1شرکت در آزمون>
گفتار2و3فصل1شرکت در آزمون>
فصل1 (1)شرکت در آزمون>
فصل1 (2)شرکت در آزمون>
فصل1 (3)شرکت در آزمون>
گفتار1 فصل 2شرکت در آزمون>
گفتار 2 فصل 2شرکت در آزمون>
گفتار3 فصل 2شرکت در آزمون>
کل فصل 2 (1)شرکت در آزمون>
کل فصل 2 (2)شرکت در آزمون>
فصل3 (1)شرکت در آزمون>
فصل3 (2)شرکت در آزمون>
فصل4(1)شرکت در آزمون>
فصل4(2)شرکت در آزمون>
فصل4(3)شرکت در آزمون>
گفتار1 فصل 5شرکت در آزمون>
گفتار2 فصل5شرکت در آزمون>
گفتار3 فصل5شرکت در آزمون>
کل فصل5شرکت در آزمون>

فیزیک1

آزمونشرکت در آزمون
فصل1 (1)شرکت در آزمون>
فصل1 (2)شرکت در آزمون>

شیمی1

آزمونشرکت در آزمون 
ص1تا9شرکت در آزمون>
ص9تا15شرکت در آزمون>
ص1تا15شرکت در آزمون>
ص16تا23شرکت در آزمون>
ص24تا30شرکت در آزمون>
ص1تا30شرکت در آزمون>
ص30تا34شرکت در آزمون>
ص34تا41شرکت در آزمون>
کل فصل 1(1)شرکت در آزمون>
کل فصل 1 (2)شرکت در آزمون>
کل فصل 1(3)شرکت در آزمون>

مقطع یازدهم


ادبیات2

آزمونشرکت در آزمون
درس1شرکت در آزمون>
درس2شرکت در آزمون>
درس3شرکت در آزمون>

عربی2

آزمونشرکت در آزمون
ئرس1شرکت در آزمون>
درس2شرکت در آزمون>

دینی2

آزمونشرکت در آزمون
درس1شرکت در آزمون>
درس2شرکت در آزمون>

زبان2

ریاضی2

زیست 2

آزمونشرکت در آزمون
فصل1شرکت در آزمون>
فصل2شرکت در آزمون>
فصل3شرکت در آزمون>

فیزیک2

آزمونشرکت در آزمون
فصل1(بار+کولن)شرکت در آزمون>
فصل 1شرکت در آزمون>

شیمی2

آزمونشرکت در آزمون
ص1تا10شرکت در آزمون>
فصل1شرکت در آزمون>

مقطع دوازهم


ادبیات3

آزمونشرکت در آزمون
درس 3شرکت در آزمون>
درس 4( اغلب سوال دستور)شرکت در آزمون>
درس 5شرکت در آزمون>

عربی3

آزمونشرکت در آزمون
درس1شرکت در آزمون>
درس 3شرکت در آزمون>

دینی3

آزمونشرکت در آزمون
درس 2شرکت در آزمون>
درس 3شرکت در آزمون>

زبان3

ریاضی3

زیست 3

آزمونشرکت در آزمون
گفتار 1 فصل 2شرکت در آزمون>
گفتار 2 فصل 2شرکت در آزمون>
گفتار 1و2 فصل2شرکت در آزمون>

فیزیک3

شیمی3

آزمون های جامع


دهم

یازدهم

دوازدهم

ترکیبی

مطابق با کنکورسبد خرید